event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zaprasza do udziału w konferencji:

Konferencja online
Prosument energii odnawialnej
jako aktywny uczestnik systemu elektroenergetycznego

19-20 maja 2021 r.

 

Organizator: Patronat medialny:

 

Dzięki dotychczasowym systemom wsparcia (programy Mój Prąd i Czyste Powietrze, ulga termomodernizacyjna, fundusze UE, programy samorządowe) oraz uproszczeniom proceduralnym (przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na podstawie zgłoszenia w ciągu 30 dni) ilość prosumentów w ciągu ostatnich 5 lat wzrosła ponad 112 razy: 31 grudnia 2015 r. do sieci przyłączonych było 4.050 prosumentów, w dniu 31 grudnia 2020 r. było to już 457.443 prosumentów. Na dzień 1 grudnia 2020 r. zainstalowana w fotowoltaice moc wyniosła 3.661,7 MW.

Tak ogromny przyrost ilości prosumentów świadczy o dobrze adresowanych programach wsparcia, z których wiele będzie kontynuowanych: NFOŚiGW planuje przeznaczyć w roku 2021 kolejne 1,76 mld zł na program Czyste Powietrze oraz 0,5 mld zł na program Mój Prąd w ramach dokończenia II naboru wniosków z 2020 r. Z tego powodu można się spodziewać dalszego dynamicznego przyrostu ilości mikroinstalacji prosumenckich (z których zdecydowana większość to instalacje PV).

Także planowane zmiany w prawie, dotyczące rozszerzenia definicji prosumenta energii elektrycznej o prosumenta wirtualnego i zbiorowego, poszerzą znacznie grono odbiorców energii elektrycznej, którzy będą mogli stać się aktywnymi uczestnikami systemu elektroenergetycznego.

Jednak niezaprzeczalne zalety energetyki prosumenckiej: zmniejszenie wysokości opłat za energię elektryczną zużywaną w gospodarstwach domowych, zmniejszenie emisji CO2, dywersyfikacja źródeł wytwórczych, niesie też niebezpieczeństwo dla poprawnej pracy systemu elektroenergetycznego, wywołane m.in.: dużą zmiennością mocy mikroinstalacji PV w ciągu doby, koniecznością lepszego prognozowania mocy dostępnej z mikroinstalacji w kolejnych dniach, zmianą kierunku przepływu energii elektrycznej czy podniesieniem napięcia w ciągach linii niskiego napięcia.

 

 

Cel Konferencji

Razem z Państwem, chcielibyśmy się zastanowić, jak będzie się dalej rozwijał sektor energetyki prosumenckiej:

 • dla kogo powinny być adresowane nowe systemy wsparcia dla energetyki prosumenckiej,
 • czy elementy mikroinstalacji powinny podlegać obowiązkowi certyfikacji lub innym wymaganiom formalnym,
 • czy operator sieci dystrybucyjnej powinien mieć możliwość wpływania na wielkość mocy mikroinstalacji,
 • czy potrzebne są bardziej rygorystyczne przepisy formalno-prawne dotyczące rozwoju energetyki prosumenckiej w Polsce.

 

Interesariusze

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji:

 • przedstawicieli resortów i urzędów centralnych (możliwość poznania efektów dotychczasowego wsparcia dla mikroinstalacji prosumenckich oraz technicznych aspektów ich współpracy z systemem elektroenergetycznym),
 • osoby opracowujące nowe zasady wsparcia dla energetyki prosumenckiej,
 • przedstawicieli operatorów systemu dystrybucyjnego, operatora systemu przesyłowego oraz sprzedawców energii (osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci, procedurę przyłączania, kształtowanie taryf i prowadzenie rozliczeń)
 • stowarzyszenia reprezentujące prosumentów,
 • jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe (potencjalni prosumenci wirtualni i zbiorowi),
 • dostawców komponentów dla mikroinstalacji prosumenckich, firmy instalacyjne,
 • dostawców rozwiązań IT dla zarządzania pracą mikroinstalacji w systemie elektroenergetycznym,
 • przedstawicieli mediów.

 

Konferencja zostanie zrealizowana na platformie webinarowej ClickMeeting. W zakładce "Pliki do pobrania" znajdą Państwo informacje dla prelegentów i uczestników o sposobie udziału, logowaniu do platformy oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do udziału w wydarzeniu.